NAZAD

NAMA “ a.d. Šabac

Ul. Janka Veselinovića br. 1 , Šabac


Na osnovu Zakona o privrednim društvima kao I čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata ( “Sl Glasnik RS” br. 47/06) I čl. 6 I 7 Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( “ Sl. Glasnik RS “ br. 47/06 I 116/06)ZA SEDNICU SKUPŠTINE

I

izveštaj o bitnom događaju

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara


Ovim se pozivaju akcionari „NAMA“ a. d. Šabac, da prisustvuju sednici vanredne Skupštine društva dana 30.12.2010. godine u 12 h, u prostorijama „NAMA “ a.d. u ul. Janka Veselinovića br. 1 u Šapcu


Upravni odbor Društva je dana 26.11.2010. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:


DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine Preduzeća »Nama» a.d. i imenovanje radnih tela ( imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika, izbor verifikacione komisije )

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice skupštine održane dana 06.09.2010. godine

4. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice skupštine

5. Donošenje Odluke o izmeni odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda u korist NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branchna imovini društva donete 28.06.2010.godine

6. Donošenje Odluke o izmeni odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda u korist NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branchna imovini društva donete 06.09.2010.godine

7. Razno


III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 30.11.2010.godine.


IV Obaveštavaju se mali akcionari da će u slučaju usvajanja odluke pod tačkom 5 i 6 doći doizmena odluke o raspolaganja imovine velike vrednosti te se u skladu sa tim mali akcionari obaveštavaju da mogu izjasniti o neprihvatanju predmetnih raspolaganja pismenim putem do održavanja zakazane sednice društva I ostvariti prava iz člana 443 I člana 444 Zakona o privrednim društvima odnosno o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa zakonom.


Upravni odbor društva je na sednici održanoj 26.11.2010.godine doneo Odluku–preporuku skupštini društva za donošenje predloženih odluka,te se ovim putem vrši i objava Izveštaja upravnog odbora , sa sledećim obaveštenjem

Preporučuje se Skupštini društva da donese odluku o izmeni odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda donete 28.06.2010.godine na objektu društva i to da sada glasi :u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch, a na predloga o zaključenju Ugovora o dugoročnom kreditu , između Vojvođanske banke ad /NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch i ZU apoteke Lilly drogerie Beograd, ul. Jurija Gagarina br.221, na iznos od 2.000.000 Eur-a , sa rokom otplate 36 meseci i periodom počeka od 6 meseci, i sa kamatnom stopom - varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važećeg tromesečnog Euribora uvećana za fiksni deo od 4.95 obračunata na godišnjem nivou, kao i. preporuku Skupštini društva da donese odluku o izmeni odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda donete 06.09.2010.godine na objektu društva i to da sada glasi :u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch, a na predloga o zaključenju Ugovora o dugoročnom kreditu , između Vojvođanske banke ad /NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch i ZU apoteke Lilly drogerie Beograd, ul. Jurija Gagarina br.221, na iznos od 2.000.000 Eur-a , sa rokom otplate 36 meseci i periodom počeka od 6 meseci, i sa kamatnom stopom - varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važećeg tromesečnog Euribora uvećana za fiksni deo od 4.95 obračunata na godišnjem nivouOva preporuka se daje Skupštini društva, iz razloga što je ZU apoteke Lilly drogerie Beograd sa društvom povezano lice, te da u okviru poslovne grupacije zajedno nastupaju pred poslovnim bankama.


V Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Pres“ , kao i na internet stranici društva www tpnamaad.rs zajedno sa predloženim dnevnim redom, preporukom Upravnog odbora sa obrazloženjem i pravom malih akcionara na nesaglasnost


VI Sav materijal za ovu skupštinu dostupan je svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva u Šapcu svakog radnog dana od 10 h do 14 h


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na redovnoj skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «NAMA» najkasnije do dana odredjenog za održavanje vanredne skupštine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


_________________________________

Srđan Mladenović