NAMA “ a.d. Šabac

Ul. Janka Veselinovića br. 1 , Šabac


Na osnovu Zakona o privrednim društvima kao I čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata ( “Sl Glasnik RS” br. 47/06) I čl. 6 I 7 Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( “ Sl. Glasnik RS “ br. 47/06 I 116/06)


P O Z I V


ZA VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE

NAMA“ a.d Šabac

I


izveštaj o bitnom događaju

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara


Ovim se pozivaju akcionari „NAMA“ a. d. Šabac, da prisustvuju sednici Skupštine društva dana 02.08.2010. godine u 12 h, u prostorijama „NAMA “ a.d. u ul. Janka Veselinovića br. 1 u Šapcu


Upravni odbor Društva je dana 13.07.2010. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:DNEVNI RED1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine Preduzeća »Nama» a.d. i imenovanje radnih tela ( imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika, izbor verifikacione komisije )

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice skupštine održane dana 28.06.2010. godine

4. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice

5. Donošenje odluke o ispravljanju tehničke greške i izmeni Odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad na imovini društva

6. Razno


III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 05.06.2010.godine.


IV Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Pres“ , kao i na internet stranici društva www tpnamaad.rs zajedno sa predloženim dnevnim redom


V Sav materijal za ovu skupštinu dostupan je svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva u Šapcu svakog radnog dana od 10 h do 14 hPozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na vanrednoj skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «NAMA» najkasnije na 3 dana pre dana odredjenog za održavanje vanredne skupštine.PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA_________________________________

Srđan Mladenović