NAMA “ a.d. Šabac

Ul. Janka Veselinovića br. 1 , Šabac


Na osnovu Zakona o privrednim društvima kao I čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata ( “Sl Glasnik RS” br. 47/06) I čl. 6 I 7 Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( “ Sl. Glasnik RS “ br. 47/06 I 116/06)


P O Z I V


ZA SEDNICU SKUPŠTINE

NAMA“ a.d Šabac

I

izveštaj o bitnom događaju

Sazivanje vanredne Skupštine akcionara


Ovim se pozivaju akcionari „NAMA“ a. d. Šabac, da prisustvuju sednici vanredne Skupštine društva dana 06.09.2010. godine u 12 h, u prostorijama „NAMA “ a.d. u ul. Janka Veselinovića br. 1 u Šapcu


Upravni odbor Društva je dana 04.08.2010. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:


DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine Preduzeća »Nama» a.d. i imenovanje radnih tela ( imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika, izbor verifikacione komisije )

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice skupštine održane dana 02.08.2010. godine

4. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice

5. Donošenje Odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda u korist NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branchna imovini društva

6. Donošenje Odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke II reda u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad na imovini društva

7. Donošenje odluke o izmenama i dopunam statuta društva

8. Razno


III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 05.08.2010.godine.


IV Obaveštavaju se mali akcionari da će u slučaju usvajanja odluke pod tačkom 5 i 6 doći do raspolaganja imovine velike vrednosti te se u skladu sa tim mali akcionari obaveštavaju da mogu izjasniti o neprihvatanju predmetnih raspolaganja pismenim putem do održavanja zakazane sednice društva I ostvariti prava iz člana 443 I člana 444 Zakona o privrednim društvima odnosno o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa zakonom.


Upravni odbor društva je na sednici održanoj 04.08.2010.godine doneo Odluku–preporuku skupštini društva za donošenje predloženih odluka,te se ovim putem vrši i objava Izveštaja upravnog odbora , sa sledećim obaveštenjem

Preporučuje se Skupštini društva da donese odluku o upisu izvršne vansudske hipoteke I i II reda na objektu društva i to :u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch, a na predloga o zaključenju Ugovora o dugoročnom kreditu , između Vojvođanske banke ad /NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch i ZU apoteke Lilly drogerie Beograd, ul. Jurija Gagarina br.221, na iznos od 2.000.000 Eur-a , sa rokom otplate 60 meseci i periodom počeka od 12 meseci, i sa kamatnom stopom - varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važećeg tromesečnog Euribora uvećana za fiksni deo od 5,4%, obračunata na godišnjem nivou, kao i Ugovora o kratkoročnom kreditu između Vojvođanske banke ad Novi Sad I ZU apoteke Lilly drogerie Beograd,na iznos od 100.000.000 dinara, sa rokom otplate 12 meseci i, i sa kamatnom stopom - varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važeće dvonedeljne referentne kamatne stope NBS umanjene za fiksni deo od 1,5%, obračunata na godišnjem nivou, te da ovlasti direktora društva na realizaciju ove odluke.Ova preporuka se daje Skupštini društva, iz razloga što je ZU apoteke Lilly drogerie Beograd sa društvom povezano lice, te da u okviru poslovne grupacije zajedno nastupaju pred poslovnim bankama.


V Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Pres“ , kao i na internet stranici društva www tpnamaad.rs zajedno sa predloženim dnevnim redom, preporukom Upravnog odbora sa obrazloženjem i pravom malih akcionara na nesaglasnost


VI Sav materijal za ovu skupštinu dostupan je svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva u Šapcu svakog radnog dana od 10 h do 14 h


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na redovnoj skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «NAMA» najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za održavanje vanredne skupštine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


_________________________________

Srđan Mladenović