NAMA “ a.d. Šabac

Ul. Janka Veselinovića br. 1 , Šabac


Na osnovu Zakona o privrednim društvima kao I čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata ( “Sl Glasnik RS” br. 47/06) I čl. 6 I 7 Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( “ Sl. Glasnik RS “ br. 47/06 I 116/06)


P O Z I V


ZA SEDNICU SKUPŠTINE

NAMA“ a.d Šabac

I

izveštaj o bitnom događaju

Sazivanje vanredneSkupštine akcionara


Ovim se pozivaju akcionari „NAMA“ a. d. Šabac, da prisustvuju sednici vanredne Skupštine društva dana 22.10.2009. godine u 12 h, u prostorijama „NAMA “ a.d. u ul. Janka Veselinovića br. 1 u Šapcu


Upravni odbor Društva je dana 16.09.2009. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:


DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine društva

2.Izbor Verifikacione komisije i zapisnačara

3.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine

4.Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

5.Donošenje odluke o Izmenama i dopunama osnivačkog akta

6.Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva

7.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

8.Donošenje odluke o imenovanju članova Upravnog odbora

9.Donošenje odluke o razrešenju članova nadzornog odbora

10.Donošenje odluke o prodaji imovine velike vrednosti

11.Verifikacija odluka Upravnog odbora donetih između dve skupštine

12.Razno


III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 16.09.2009.godine.


IV Obaveštavaju se mali akcionari da će u slučaju usvajanja odluke pod tačkom 10 doći do raspolaganja imovine velike vrednosti te se u skladu sa tim mali akcionari obaveštavaju da mogu izjasniti o neprihvatanju Ugovora I ostvariti prava iz člana 443 I člana 444 Zakona o privrednim društvima odnosno o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa zakonom.


V Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Politika“ , kao i na internet stranici društva www tpnamaad.rs zajedno sa predloženim dnevnim redom i pravom malih akcionara na nesaglasnost


VI Sav materijal za ovu skupštinu dostupan je svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva u Šapcu svakog radnog dana od 10 h do 14 h


Pozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na redovnoj skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «NAMA» najkasnije 3 dana pre dana odredjenog za održavanje vanredne skupštine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


_________________________________

Srđan Mladenović