NAMA “ a.d. Šabac

Ul. Janka Veselinovića br. 1 , Šabac


Na osnovu Zakona o privrednim društvima kao I čl. 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti I drugih finansijskih instrumenata ( “Sl Glasnik RS” br. 47/06) I čl. 6 I 7 Pravilnika o sadržini I načinu izveštavanja javnih društava I obaveštavanju o posedovanju akcija s pravom glasa ( “ Sl. Glasnik RS “ br. 47/06 I 116/06)


P O Z I V


ZA SEDNICU SKUPŠTINE

NAMA“ a.d Šabac

I


izveštaj o bitnom događaju

Sazivanje vanredneSkupštine akcionara


Ovim se pozivaju akcionari „NAMA“ a. d. Šabac, da prisustvuju sednici Skupštine društva dana 18.08.2009. godine u 12 h, u prostorijama „NAMA “ a.d. u ul. Janka Veselinovića br. 1 u Šapcu


Upravni odbor Društva je dana 14.07.2009. godine doneo Odluku kojom je za sednicu Skupštine društva predložen sledeći:

DNEVNI RED1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine Preduzeća » NAMA » a.d. i imenovanje radnih tela ( izbor predsednika, zapisničara i 2 overivača zapisnika, izbor verifikacione komisije )

2. Izbor predsedavajućeg skupštine

3. Usvajanje dnevnog reda

4. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa predhodne sednice skupštine

5. Donošenje Odluke o usvajanju finansijskog izveštaja ( bilansa stanja i bilansa uspeha ) za 2008. godinu.

6. Donošenje Odluke o izboru revizorske kuće za 2009. godinu.

7. Donošenje Odluke o usvajanju revizorskog izveštaja za 2008. godinu.

8. Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora.

9. Donošenje odluke o izboru novih članova Upravnog odbora.

  1. Usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora

  2. Donošenje odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora

  3. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora

13. Donošenje odluke o prodaji imovine društva do iznosa od 30% ukupne knjigovodstvene vrednosti "Nama"a.d.

14. Donošenje odluke o ulaganju sredstava dobijenih prodajom u novu imovinu "Nama" a.d a u skaldu sa poslovnom politikom društva

15.Donošenje odluke o prenošenju nadležnosti Skupštine akcionara na Upravni odbor između dva zasedanja uz obavezu verifikacije na prvoj narednoj sednici Skupšine.

16. RaznoIII Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 18.07.2009.godine.


IV Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Politika“ , kao i na internet stranici društva www tpnamaad.rs zajedno sa predloženim dnevnim redom


V Sav materijal za ovu skupštinu dostupan je svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva u Šapcu svakog radnog dana od 10 h do 14 hPozivaju se akcionari da, ukoliko će svoje pravo ućešća na redovnoj skupštini akcionara ostvarivati preko punomoćnika, uredna punomoćja dostave u sedište AD «NAMA» najkasnije na dan odredjenog za održavanje redovne skupštine.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA_________________________________

Srđan Mladenović