Na osnovu Statuta društva, kao i na osnovu čl.442. i 443. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik“ RS br.125/04 ), Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 04.08.2010.godine, doneo sledeću


O D L U K UI Preporučuje se Skupštini društva da donese odluku o upisu izvršne vansudske hipoteke II reda na objektu društva i to :u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad , a na osnovu predloga o zaključenju Ugovora o kratkoročnom kreditu koji se zaključuje između Vojvođanske bank ad Novi Sadna i ZU apoteke Lilly drogerie Beograd za iznos od 100.000.000 dinara, sa rokom otplate 12 meseci i, i sa kamatnom stopom - varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važeće dvonedeljne referentne kamatne stope NBS umanjene za fiksni deo od 1,5%, obračunata na godišnjem nivou


II Izveštaj o uslovima zaključenja ugovora iz stava I i predlog Odluke o odobravanju dugoročnog kredita je sastavni deo ove odluke,


III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.ObrazloženjeUpravni odbor preporučuje Skupštini društva donošenje odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke II reda na objektu društva – poslovni kompleks , Šabac ,ul. Janka Veselinovića br. 1 , u korist Vojvođanske banke, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom kreditu koji će biti zaključen isključivo pod uslovima iz predloga Odluke o uslovima za zaključenje kredita koji je sastavni deo ove odluke između Vojvođanske banke i ZU apoteke Lilly drogerie Beograd, ul.Jurija Gagarina br.221, na iznos od 100.000.000 RSD, sa rokom otplate do 12 meseci.


Ova preporuka se daje Skupštini društva, iz razloga što je ZU apoteke Lilly drogerie Beograd sa društvom povezano lice, te da u okviru poslovne grupacije zajedno nastupaju pred poslovnim bankama. Tako, i društvo je na ime zajedničkog nastupa pred poslovnim bankama, u mogućnosti da kao član poslovne grupacije koristi odobrene kreditne aranžmane.


Upravni odbor je sačinio neophodan izveštaj o ovom pravnom poslu, i taj izveštaj je sastavni deo ove Odluke.PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Srđan Mladenović