Na osnovu Statuta društva, kao i na osnovu čl.442. i 443. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik“ RS br.125/04 ), Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 04.08.2010.godine, doneo sledeću


O D L U K UI Preporučuje se Skupštini društva da donese odluku o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda na objektu društva i to :u korist NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch, a na osnovu predloga o zaključenju Ugovora o dugoročnom kreditu , između Vojvođanske banke ad Novi sad / NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch i ZU apoteke Lilly drogerie Beograd , ul. Jurija Gagarina br.221, na iznos od 2.000.000 Eur, sa rokom otplate 60 meseci i periodom počeka od 12 meseci, i sa kamatnom stopom - varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važećeg tromesečnog Euribora uvećana za fiksni deo od 5,4%, obračunata na godišnjem nivouII Izveštaj o uslovima zaključenja ugovora iz stava I i predlog Odluke o odobravanju dugoročnog kredita je sastavni deo ove odluke,


III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.ObrazloženjeUpravni odbor preporučuje Skupštini društva donošenje odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda na objektu društva – poslovni kompleks , Šabac , ul. Janka Veselinović br. 1 , u korist NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branch, a po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu koji će biti zaključen isključivo pod uslovima iz predloga Odluke o uslovima za zaključenje kredita koji je sastavni deo ove odluke između Vojvođanske banke ad Novi sad / i NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branchi ZU apoteke Lilly drogerie Beograd , ul.Jurija Gagarina br.221, na iznos od 2.000.000 eura, sa rokom otplate do 60 meseci.


Ova preporuka se daje Skupštini društva, iz razloga što je ZU apoteke Lilly drogerie Beograd sa društvom povezano lice, te da u okviru poslovne grupacije zajedno nastupaju pred poslovnim bankama. Tako, i društvo je na ime zajedničkog nastupa pred poslovnim bankama, u mogućnosti da kao član poslovne grupacije koristi odobrene kreditne aranžmane.


Upravni odbor je sačinio neophodan izveštaj o ovom pravnom poslu, i taj izveštaj je sastavni deo ove Odluke.PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Srđan Mladenović