Na osnovu člana 74. i člana 86 Statuta A.D. « NAMA « Upravni odbor Društva je dana 16.09.2009 godine, doneo sladeću:O D L U K U


PREPORUČUJE SE skupštini društva da donese odluku o prodaji imovine velike vrednosti putem javnog oglašavanja i prikupljanja zatvorenih ponuda u Eur-ima sa početnom cenom koja ne može biti niža od procenjenih vrednosti kao i obavezom ponuđačima za uplatu depozita na poslovni račun prodavca kod AIK banke a u visini ½ ponuđene kupoprodajne cene u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu NBS na dan uplate, i to :


1.“MARKET 208-LETNJIKOVAC“ ul. Vojvode Janka Stojićevića bb Šabac, u površini od 309 m2, I pomoćne objekte u površini od 200 m2 sa pravom korišćenja zemljišta u površini od 1.017 m2.


Početna cena je 151.738,67 EUR-a,


2. „PRODAVNICA 435 -PROSVETA “ , ul. Gospodar Jevremova br. 1 , u površini prodajnog prostora od 73,84 m2,


PRODAVNICA 420- 23 OKTOBAR “, ul. Ul.Gospodar Jevremova br.1 , Šabac, u površini od 62,10 m2. ,


Početna cena je 309.659,69Eur-a.


II Nalaže se direktoru Društva da preduzme sve neophodne radnje i mere radi sprovođenja ove odluke,posebno da u svemu postupi u skaldu sa članovim 442,443 i 444 Zakona o privrednim društvima


III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.Obrazloženje


Predsednik Upravnog odbora je informisao ostale članove Upravnog da se nakon izaska društva iz stečaja a sobzirom na celokupnu nepovoljnu ekonomsku situaciju došlo do stanja koje je dovelo do pada zakupa kao i otkazivanja zakupa od dela zakupaca kao i činjenice da je za pojedine poslovne prostore društva koji se nalaze u Šapcu teško naći zakupce za ekonomski isplative zakupnine to je ekonomičnije predmetne prostore iprodati jer je se na taj način može dobiti značajna suma novca koju je onda moguće ekonomičnije plasirati tako da donosi dobit društvu.

U skladu sa poslovnom politikom preduzeća, posebno zbog potrebe efikasnijeg poslovanja, a u skladu sa zakonom, doneta je odluka kao u dispozitivu.


Predsednik Upravnog odbora


________________________

Srđan Mladenović