Na osnovu člana 74. i člana 86 Statuta A.D. « NAMA « Upravni odbor Društva je dana 16.09.2009 godine, doneo sladeću:O D L U K U
I PREDLAŽE SE skupštini usvajanje novog Statuta društva


II Sastavni deo ove odluke čini predlog Inovog Statuta društva.


III NALŽE SE direktoru Društva da preduzme sve neophodne radnje i mere radi sprovođenja ove odluke


IV Ova odluka stupa na snagu danon donošenja.
Obrazloženje

U skladu sa poslovnom politikom preduzeća, posebno zbog potrebe efikasnijeg poslovanja, a u skladu sa zakonom, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Upravnog odbora


________________________

Srđan Mladenović