Na osnovu člana 74. i člana 86 Statuta A.D. « NAMA « Upravni odbora Društva je dana 16.09.2009 godine, doneo sladeću:O D L U K U
I I PREDLAŽE SE skupštini usvajanje Izmena I dopuna osnivačkog akta


II Sastavni deo ove odluke čini predlog Izmena I dopuna osnivačkog aktaIII NALŽE SE direktoru Društva da preduzme sve neophodne radnje i mere radi sprovođenja ove odluke


IV Ova odluka stupa na snagu danon donošenja.Obrazloženje

U skladu sa poslovnom politikom preduzeća, posebno zbog potrebe efikasnijeg poslovanja, a u skladu sa zakonom, doneta je odluka kao u dispozitivu.

Predsednik Upravnog odbora


________________________

Srđan Mladenović