NAZAD

Na osnovu Statuta A.D. « NAMA « i na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.125/04), Upravni odbor je na sednici održanoj dana 26.11.2010.godine, doneo sledeću
O D L U K U
I Saziva se vanredna sednica Skupštine društva, za dan 30.12.2010.godine u 12 h, koja će se održati u prostorijama društva u Šapcu ul. Janka Veselinovića br. 1


II Za sednicu skupštine, predlaže se sledeći:DNEVNI RED

1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine Preduzeća »Nama» a.d. i imenovanje radnih tela ( imenovanje zapisničara i 2 overivača zapisnika, izbor verifikacione komisije )

2. Usvajanje dnevnog reda

3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika sa sednice skupštine održane dana 06.09.2010. godine

4. Donošenje odluke o verifikaciji odluka Upravnog odbora donetih između dve sednice skupštine

5. Donošenje Odluke o izmeni odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda u korist NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branchna imovini društva donete 28.06.2010.godine

6. Donošenje Odluke o izmeni odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda u korist NATIONAL BANK OF GREECE S.A. London branchna imovini društva donete 06.09.2010.godine

7. Razno


III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 30.11.2010.godine.


IV Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Pres“ , kao i na internet stranici društva www tpnamaad.rs zajedno sa predloženim dnevnim redom, preporukom Upravnog odbora sa obrazloženjem i pravom malih akcionara na nesaglasnostV Sav materijal za ovu skupštinu dostupan je svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva u Šapcu svakog radnog dana od 10 h do 14 h


VI Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


ObrazloženjeU skladu sa preporukom upravnog odbora o donošenju odluke o izmenama odluke o konstituisanju vansudskih hipoteka I reda na imovini društva Upravni odbor doneo Odluku kao u stavu I dispozitiva, sa dnevnim redom iz stava II.


Listu akcionara, upravni odbor određuje na dan 30.11.2010.godine, kao u stavu III dispozitiva odluke.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


______________________

Srđan Mladenović