Na osnovu čl. 82. Statuta A.D. « NAMA « i na osnovu odredbi Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.125/04), Upravni odbor je na sednici održanoj dana 16.09.2009.godine, doneo sledeću
O D L U K U
I Saziva se vanredna sednica Skupštine društva, za dan 22.10.2009.godine u 12 h, koja će se održati u prostorijama društva u Šapcu ul. Janka Veselinovića br. 1


II Za sednicu skupštine, predlaže se sledeći:DNEVNI RED1. Otvaranje vanredne sednice Skupštine društva

2.Izbor Verifikacione komisije i zapisnačara

3.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa predhodne sednice Skupštine

4.Donošenje odluke o usvajanju dnevnog reda

5.Donošenje odluke o Izmenama i dopunama osnivačkog akta

6.Donošenje odluke o usvajanju Statuta društva

7.Donošenje odluke o razrešenju članova Upravnog odbora

8.Donošenje odluke o imenovanju članova upravnog odbora

9.Donošenje odluke o razrešenju članova nadzornog odbora

10.Donošenje odluke o prodaji imovine velike vrednosti

11.Verifikacija odluka Upravnog odbora donetih između dve skupštine

12.Razno


III Kao datum za određivanje liste akcionara određuje se 16.10.2009.godine.


IV Obaveštavaju se mali akcionari da će u slučaju usvajanja odluke pod tačkom 10 doći do raspolaganja imovine velike vrednosti te se u skladu sa tim mali akcionari obaveštavaju da mogu izjasniti o neprihvatanju Ugovora I ostvariti prava iz člana 443 I člana 444 Zakona o privrednim društvima odnosno o pravu na procenu i naknadu vrednosti njihovih akcija u skladu sa zakonom.
V Poziv za zakazanu vanrednu skupštinu, objaviti u dnevnim novinama „Politika“ , kao i na internet stranici društva www tpnamaad.rs zajedno sa predloženim dnevnim redom


VI Sav materijal za ovu skupštinu dostupan je svim zainteresovanim akcionarima u sedištu društva u Šapcu svakog radnog dana od 10 h do 14 h


VII Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


ObrazloženjeU skladu sa činjenicom da je Upravni odbor doneo preporuke za izmene osnivačkog akta , Statuta i preporuku za prodaju imovine velike vrednosti stekli su se zakonski uslovi da je Upravni odbor doneo Odluku kao u stavu I dispozitiva, sa dnevnim redom iz stava II.


Listu akcionara, upravni odbor određuje na dan 16.09.2009.godine, kao u stavu III dispozitiva odluke.
PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA


______________________

Srđan Mladenović