NAZAD

Na osnovu Statuta društva, kao i na osnovu čl.442. i 443. Zakona o privrednim društvima ( „Sl.glasnik“ RS br.125/04 ), Upravni odbor je na svojoj sednici održanoj dana 26.11.2010.godine, doneo sledeću


O D L U K U


I Preporučuje se Skupštini društva da donese odluku o izmeni odluke skupštine društva od 28.06.2010.godine o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda i to tako da sada glasi:

upisuje se izvršna vansudska hipoteke I reda na objektu društva i to :u korist Vojvođanske banke ad Novi Sad , a na osnovu predloga o zaključenju Ugovora o dugoročnom kreditu , između Vojvođanske banke ad i preduzeća „Lilly apoteke“ d.o.o. iz Beograda, ul. Jurija Gagarina br.221, na iznos od 2.000.000 Eur, sa rokom otplate 36 meseci i periodom počeka od 6 meseci, i sa kamatnom stopom - varijabilna, koja se sastoji od promenljive stope važećeg tromesečnog Euribora uvećana za fiksni deo od 4,95 %, obračunata na godišnjem nivouII Izveštaj o uslovima zaključenja ugovora iz stava I i predlog Odluke o odobravanju dugoročnog kredita je sastavni deo ove odluke,


III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.ObrazloženjeUpravni odbor preporučuje Skupštini društva donošenje odluke o upisu izvršne vansudske hipoteke I reda na objektu društva – robna kuća , Šabac ,Karađorđeva br. 4 , u korist Vojvođanske banke, a po osnovu Ugovora o dugoročnom kreditu koji će biti zaključen isključivo pod uslovima iz predloga Odluke o uslovima za zaključenje kredita koji je sastavni deo ove odluke između Vojvođanske banke i preduzeća „Lilly apoteke“ d.o.o. iz Beograda, ul.Jurija Gagarina br.221, na iznos od 2.000.000 eura, sa rokom otplate do 36 meseci.


Ova preporuka se daje Skupštini društva, iz razloga što je "LILLY apoteke" d.o.o. Beograd sa društvom povezano lice, te da u okviru poslovne grupacije zajedno nastupaju pred poslovnim bankama. Tako, i društvo je na ime zajedničkog nastupa pred poslovnim bankama, u mogućnosti da kao član poslovne grupacije koristi odobrene kreditne aranžmane kao i činjenice da je predemtna odluak već doneta a da je u međuvremenu došlo do promene u uslovima kredita koje skupština treba da odobri.


Upravni odbor je sačinio neophodan izveštaj o ovom pravnom poslu, i taj izveštaj je sastavni deo ove Odluke.PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Srđan Mladenović