TP NAMA AD


Zapisnik

Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje izvestaja o poslovanju
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
Predlog odluke revizorska kuca
Predlog odluke izvestaj odbora 2017
Predlog odluke dnevni red 2018
Poziv skupstina 2018 nama
Formular za glasanje u odsustvu Nama 2017

Godisnji dokument o objavljenim informacijama Nama
Godisnji izvestaj Nama
Punomoćje
Predlog predsednik skupstine
Odluka o promeni sedista
Odluka o promeni poslovnog imena
Odluka o imenovanju i razresenju direktora
Formular za glasanje u odsustvu Nama 2017
Dopuna dnevnog reda

Punomoćje
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke usvajanje revizorskog izveštaja
Predlog odluke usvajanje izveštaja o poslovanju
Predlog odluke usvajanje finansijskog izveštaja
Predlog odluke revizorska kuća
Predlog odluke izveštaj odbora 2016
Predlog odluke dnevni red 2016
Poziv skupština 2017 nama
Formular za glasanje u odsustvu Nama 2017

2016-Godisnji dokument o objavljenim informacijama

Godisnji izvestaj 2016 elektronski potpis

Izvestaj o odrzanoj skupstini

Zapisnik Zapisnik poleđina

Punomoćje
Predlog odluke usvajanja zapisnika
Predlog odluke dnevni red
Poziv za vanrednu sednicu skupštine TP Nama
Odluka o promeni sedišta
Formular za glasanje u odsustvu

Izveštaj o održanoj redovnoj skupštini akcionara

Formular za glasanje u odsustvu Nama 2016
Poziv skupstina 2016 Nama
Predlog odluke dnevni red 2016
Predlog odluke izvestaj odbora 2016
Predlog odluke komisija za glasanje 2016
Predlog odluke pokrice gubitka
Predlog odluke revizorska kuca
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje izvestaja o poslovanju
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje zapisnika 2016
Predlog odluke zapisnicar
Predlog predsednik skupstine
Punomocje 2016

Godisnji dokument o objavljenim informacijama u 2015 godini
Godisnji izvestaj o poslovanju TP Nama AD Sabac
Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini akcionara (18.02.2016)
Predlog odluka o statusnoj promeni-pripajanju
Punomocje vanredna skupstina
Predlog predsednik skupstine
Predlog odluke zapisnicar
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke dnevni red
Poziv vanredna skupstina
Formular za glasanje u odsustvu

Izvestaj-odrzana_redovna_skupstina.pdf

poziv_skupstina_2015_nama.doc
punomocje_2015.doc
predlog_predsednik_skupstine.doc
predlog_odluke_zapisnicar.doc
predlog_odluke_usvajanje_zapisnika_2015.doc
predlog_odluke_usvajanje_revizorskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_usvajanje_izvestaja_o_poslovanju.doc
predlog_odluke_usvajanje_finansijskog_izvestaja.doc
predlog_odluke_revizorska_kuca.doc
predlog_odluke_komisija_za_glasanje_2015.doc
predlog_odluke_izvestaj_odbora_2015.doc
predlog_odluke_dnevni_red_2015.doc
formular_za_glasanje_u_odsustvu_Nama_2015.doc

TP Nama godisni dokument o objavljenim informacijama

TP Nama Godisnji izvestaj 2014

OBAVESTENJE O STICANJU SOPSTVENIH AKCIJA

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini

Punomocje
Predlog predsednik skupstine
Predlog odluke zapisnicar
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke dnevni red
Poziv skupstina 2014
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 6
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 7
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 8
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 9
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 10
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 11
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 12
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 13
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 14
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 15
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 16
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 17
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 18
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 19
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 20
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 21
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti tacka 22

Izvestaj o odrzanoj vandrednoj skupstini akcionara

Izvestaj o odrzanoj redovnoj skupstini - 13.06.2014

punomocje
predlog predsednik skupstine
predlog odluke zapisnicar
predlog odluke usvajanje zapisnika
predlog odluke naknada za rad direktora
predlog odluke komisija za glasanje
predlog odluke dnevni red
predlog odluke direktori
poziv vanredna skupstina 2014
formular za glasanje u odsustvu

Godisnji dokument o objavljenim informacijama 2013-2014

Izvestaj o odrzanoj vanrednoj skupstini 28.04.2014

Punomocje
Predlog predsednik skupstine
Predlog odluke zapisnicar
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja
Predlog odluke usvajanje izvestaja o poslovanju
Predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja
Predlog odluke revizorska kuca
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke izvestaj odbora
Predlog odluke dnevni red
Poziv skupstina 2014
Formular za glasanje u odsustvu

Odluka - isplata dividende 2014

Godisnji izvestaj 2013

Punomocje
Formular za glasanje u odsustvu
Formular zahteva za ostvarivanje prava nesaglasnih akcionara
Poziv skupstina 2014
Predlog odluke dnevni red
Predlog odluke komisija za glasanje
Predlog odluke usvajanje zapisnika
Predlog odluke zapisnicar
Predlog predsednik skupstine
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti hipoteka i reda
Predlog raspolaganje imovinom velike vrednosti prodaja Rakovica

Obavestenje o ponistenju sopstvenih akcija Nama.ad

Polugodisnji izvestaj NAMA

Obavestenje o zavrsenoj Ponudi za otudjenje sopstvenih akcija

Izvestaj o odrzanoj redovnoj skupstini (18.06.2013)

Godisnji izvestaj o poslovanju za 2012.god. DOPUNJEN
formular za glasanje u odsustvu 2013
poziv skupstina 2013
predlog odluke izvestaj odbora 2013
predlog odluke direktori 2013
predlog odluke dnevni red 2013
predlog odluke komisija za glasanje 2013
predlog odluke naknada za rad direktora 2013
predlog odluke raspodela dobiti 2013
predlog odluke revizorska kuca 2013
predlog odluke usvajanje finansijskog izvestaja 2013
predlog odluke usvajanje izvestaja o poslovanju 2013
predlog odluke usvajanje revizorskog izvestaja 2013
predlog odluke usvajanje zapisnika 2013
predlog odluke zapisnicar 2013
predlog predsednik skupstine 2013
punomocje 2013

2012-2013 godisnji dokument o objavljenim informacijama - preuzmite dokument

Godisnji izvestaj - preuzmite dokument

Obavestenje o sticanju sopstvenih akcija - preuzmite dokument

Polugodisnji izvestaj o poslovanju NAMA - preuzmite dokument

Godisnji izvestaj o poslovanju NAMA         - preuzmite dokument

Izvestaj o bitnom dogadaju- odrzana redovna skupstina         - preuzmite dokument


godisnji dokument o objavljenim informacijama         - preuzmite dokumentIzvestaj o radu UO         - preuzmite dokument
odluka o izdavanju akcija - smanjenje i povecanje osnovnog kapitala         - preuzmite dokument
osnivacki ad         - preuzmite dokument
poziv skupština 2012         - preuzmite dokument
pravilnik o radu skupštine ad         - preuzmite dokument
predlog odluke izvestaj UO         - preuzmite dokument
predlog odluke direktori         - preuzmite dokument
predlog odluke dnevni red         - preuzmite dokument
predlog odluke komisija za glasanje         - preuzmite dokument
predlog odluke naknada za rad direktora         - preuzmite dokument
predlog odluke pokrice gubitaka         - preuzmite dokument
predlog odluke Poslovnik o radu skupštine         - preuzmite dokument
predlog odluke predsednik skupštine         - preuzmite dokument
predlog odluke RASPODELA DOBITI         - preuzmite dokument
predlog odluke razrešenje clanova upravnog odbora         - preuzmite dokument
predlog odluke revizorska kuca         - preuzmite dokument
predlog odluke sticanje sopstvenih akcija         - preuzmite dokument
predlog odluke usvajanje finansijskog izveštaja         - preuzmite dokument
predlog odluke usvajanje Osnivackog akta         - preuzmite dokument
predlog odluke usvajanje revizorskog izveštaja         - preuzmite dokument
predlog odluke usvajanje Statuta         - preuzmite dokument
predlog odluke usvajanje zapisnika         - preuzmite dokument
predlog odluke verifikacija odluka         - preuzmite dokument
predlog odluke zapisnicar         - preuzmite dokument
statut         - preuzmite dokument
formular za glasanje u odsustvu         - preuzmite dokument
punomocje         - preuzmite dokument


godisnji izvestaj o poslovanju         - preuzmite dokument

1st.2011-NAPOMENE UZ ZAVRSNI RACUN         - preuzmite dokument

2st. 2011-NAPOMENE UZ ZAVRSNI RACUN Nama         - preuzmite dokument

Izvestaj nezavisnog revizora         - preuzmite dokument

GFI-PD         - preuzmite dokument


odluka UO - preporuka apoteka hipoteka I reda rk - 02.12.2010.        - preuzmite dokument - PDF

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka I reda - 02.12.2010.        - preuzmite dokument - PDF

odluka UO-sazivanje - 02.12.2010.        - preuzmite dokument - PDF


poziv akcionarima - 29.11.2010.        - preuzmite dokument - PDF


poziv akcionarima - 06.08.2010.        - preuzmite dokument - PDF

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka I reda        - preuzmite dokument - PDF

odluka UO - preporuka apoteka hipoteka II reda        - preuzmite dokument - PDF


poziv akcionarima - 19.07.2010.        - preuzmite dokument - PDF

poziv akcionarima vanredna septembar 2009        - preuzmite dokument - PDF

odluka UO-sazivanje septembar 2009        - preuzmite dokument - PDF

odluka o UO Statut        - preuzmite dokument - PDF

odluka o UO Izmene i dopune osnivackog akta        - preuzmite dokument - PDF

odluka o UO prodaja imovine velike vrednosti        - preuzmite dokument - PDF


 

Poziv akcionarima        - preuzmite dokument - PDF